Här nedan finner du  ISO-certifikat, Miljöpolicy, Arbetsmiljö -policy / -mål , mm
               
Arbetsmiljöpolicy, mål och uppföljning för Allyft Tunghantering
Vår arbetsmiljöpolicy är:  
h att vi klarar de föreskrifter och normer som gäller  
h att vi bevakar vår arbetsmiljö så att nya risker minskar  
h att vi trivs och utvecklas i vårt arbete  
h att vi informerar och utbildar vår personal så att kunduppdragen blir
  så skadefria som möjligt  
     
Vår arbetsmiljöpolicy innebär också:  
h att varje anställd i det dagliga arbetet visar ett personligt ansvar för hälsa och miljö.  
  Det ankommer på var och en att följa instruktioner och rutiner och att vara  
  uppmärksam på och rapportera ev. nya risker och hot mot god arbetsmiljö och mot  
miljön.
h att inför större nya kunduppdrag/projekt ska arbetsmiljö- och miljöaspekterna  
  undersökas. Åtgärder ska därefter vidtas, för att så långt det är rimligt,  
  förebygga negativa effekter och minimera risker.  
     
Arbetsmiljömål för Allyft Tunghantering
Våra arbetsmiljömål är:
h att minska sjukfrånvaron (exl. långtidssjukskrivna) p.g.a. arbetsskador med 3% per år.  
h att alla anställda har en arbetsmiljöinformation om SAM, förstahjälpenutbildning  
  och information/diskussion om hur risker kan minska.  
h att alla arbetsledare har fått en grundläggande arbetsmiljöutbildning under 2008 inkl,  
  skriftligt delegation, där VD delegerar arbetsuppgifter för säkrare arbetsmiljö.  
___________________________________________________________________________  
     
Våran driftshandbok:
Här kan du ladda hem nätupplagan av våran driftshandbok
     

Som delägare i är vi kvalitetscertifierade enligt EN ISO 9001 och EN ISO 14001